Title 까막딱다구리 Date 19-06-17 22:43  
  Photographer 김명세   (122.♡.176.195)
 
Hit 134   
PhotoInfo. #1 || Camera Canon EOS-1D X Mark II | date 2019:06:17 15:07:01 | ISO 10000 | F-Number f/8.0 | Shutter 1/400 ||
딱다구리 새중에서 유일하게 천연 기념물입니다.
새들이 자유롭게 창공을 날 수 있게 아끼고 보호하여 자연이 잘 보존 되었으면 합니다
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
물돌이
오민진
2019-10-17
일출
오민진
2019-10-02
이끼폭포
오민진
2019-08-21
홍연
김명세
2019-07-27
비오는날 연…
오민진
2019-07-25
비오는날
오민진
2019-07-25
까막딱다구리
김명세
2019-06-17
양귀비
김명세
2019-05-17
2563탄신일 …
김명세
2019-05-12
황새
김명세
2019-05-03
고창읍성
김명세
2019-05-03
고창읍성
김명세
2019-05-01
벚꽃
김명세
2019-04-18
얼레지
김명세
2019-04-18
쪽두리꽃
김명세
2019-04-18
복사꽃 풍경
오민진
2019-04-17
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
   
     
어제 : 485      오늘 : 15      전체방문자 : 565,873