Title 까막딱다구리 Date 19-06-17 22:43  
  Photographer 김명세   (122.♡.176.195)
 
Hit 238   
PhotoInfo. #1 || Camera Canon EOS-1D X Mark II | date 2019:06:17 15:07:01 | ISO 10000 | F-Number f/8.0 | Shutter 1/400 ||
딱다구리 새중에서 유일하게 천연 기념물입니다.
새들이 자유롭게 창공을 날 수 있게 아끼고 보호하여 자연이 잘 보존 되었으면 합니다
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
금계국1
김명세
2020-06-03
백로
김명세
2020-06-03
장미꽃
김명세
2020-06-03
수련
김명세
2020-06-03
쟝미
김명세
2020-06-03
내몸
오민진
2020-06-03
장미꽃
김명세
2020-06-03
금계국
김명세
2020-06-03
코스모스
김명세
2020-06-03
황화코스모스
김명세
2020-06-03
용광로
오민진
2020-06-03
장미정원
김명세
2020-06-02
장미원
김명세
2020-06-02
백로의 육추
김명세
2020-05-30
장미화원
김명세
2020-05-30
장미원
김명세
2020-05-30
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
   
     
어제 : 252      오늘 : 118      전체방문자 : 663,701